ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนสิงหาคม 2562
แบบฟอร์มและขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มใบอนุญาตหมดอายุ 30 ก.ย.62 - 31 มี.ค 63
58.การสำรวจกำลังแรงงาน ในระบบการศึกษาไทยเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
57.การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
56.ความพึงพอใจในการทำงานของแรงงานนอกระบบบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม : กรณีศึกษาผู้ขับรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่งเรียงด้วยระบบคอมพิวเเตอร์ ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Workers : tic)" ครั้งที่14
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 3 เพศชาย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands Chaina Limited มาเก๊า
จัดหางาน Part Time
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ประจำเดือนกันยายน 2561
ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2561
เตือน!! การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
กรมการจัดหางาน จับมือ ธ.กรุงเทพ จัดทำ TOEA Application บนสมาร์ทโฟน ให้บริการข้อมูลข่าวสารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา ด้านช่าง และด้านคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องอบรมภาษา วิทยาลัยแรงงาน
แจ้งย้ายศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฏหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี
นายจ้าง...รีบพาแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS ด่วน
‹ First  < 7 8 9 10 >