นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวกลุ่มใบจับคู่และบัตรชมพูหมดอายุ61 ที่ยังไม่ทำพาสปอร์ต ขอให้รีบมานัดคิวพื่อเข้าศูนย์ oss

 

จังหวัดนครปฐมจัดตั้งศูนย์one stop service ที่วัดพระประโทนเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

 เริ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

        พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอโดยให้ดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มเดิม ที่เคยได้รับการผ่อนผันให้อยู่และทำงานในประเทศไทย ดังนี้

1. แรงงานสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งใบอนุญาตหมดอายุไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60

2. แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติดังกล่าว ที่ผ่านการสัมภาษณ์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (ตามคำสั่ง คสช. ที่ 33/2560)

3. แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติดังกล่าวที่ถือบัตรสีชมพูที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

      ซึ่งนายจ้างจะต้องพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจังหวัดนครปฐมจัดตั้งขึ้นที่วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ จะได้รับบัตรสีชมพูผ่อนผันให้อยู่ ทำงานและดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ถึง 30 มิ.ย 61 ส่วนกลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติและได้รับหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางแล้ว จะได้รับการตรวจลงตรา (VISA) และได้รับอนุญาตให้อยู่และทำงานได้ถึง 31 มี.ค. 63 หรือ 1 พ.ย. 62 (สำหรับกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ)

 โดยที่ศูนย์ one stop service (OSS) จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมมาดำเนินการเกี่ยวกับตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพหรือนำเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด

     ขอประชาสัมพันธ์ให้ นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวดังกล่าวรีบไปแจ้งนัดหมายพร้อมรับแบบต่างๆที่ต้องใช้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.พ. 61 ในวันและเวลาราชการ เมื่อนัดแล้วท่านจะได้รับใบนัด ขอให้พาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการ ณ ศูนย์ OSS ตามวันที่ได้นัดหมายไว้ เพื่อให้สามารถควบคุมยอดที่จะดำเนินงานในแต่ละวันให้เหมาะสมกับอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีอยู่ในการอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว

ขอให้เตรียมเอกสารของแรงงานต่างด้าวแต่ละกลุ่มที่มีอยู่ เอกสารนายจ้าง สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน กรณีเป็นบริษัทเพิ่มใบจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท และพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนครปฐม (วัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร) ตามวันที่นัดหมาย ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2561 ไม่มีค่าคิวนัด ไม่มีค่าบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ มีเพียงค่าใช้จ่ายคือ ค่าบัตร ค่าคำขอ/ธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานตามระยะเวลา ค่าตรวจลงตรา (VISA) และค่าตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ (ตามระยะเวลาที่กำหนด) ซึ่งจะติดประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างชัดเจน

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โทร. 034-250861-2