ค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ OSS