แจ้งปิดการดำเนินการศูนย์ CI จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดเชียงราย RSS

 

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับสำเนาหนังสือสำนักงานฑูตแรงงาน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย ที่ 18017/8-L/2018 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 

แจ้งปิดการดำเนินการศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity :CI)

 ณ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

หากนายจ้างมีควาามประสงค์จะให้แรงงานเมียนมาได้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ สามารถดำเนินการได้ ณ พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนอง และจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ หากได้รับการประสานจากทางการเมียนมาแจ้งเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของศูนย์ฯเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป