57.การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน