วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนสิงหาคม 2562