จ้างงานคนพิการเชิงสังคม ลดหย่อนภาษีได้ RSS

 

ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ จ้างงานคนพิการเชิงสังคม  ประเภทจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ (ม.35) ให้คนพิการทำงานบริการสาธารณประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ให้โอกาสคนพิการมีงานทำ  มีรายได้ที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวและยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี