การให้บริการ Online ลดความเสี่ยง เลี่ยงติดเชื้อโควิด-19 RSS

 

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่มีความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้างในทุกพื้นที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน ผู้ว่างงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวซึ่งมาติดต่อขอรับบริการทุกวัน เป็นเหตุให้บุคลากรของสำนักงานฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงขอให้ผู้ใช้บริการรับบริการ On line โดยสแกน CR-code เข้าใช้บริการได้ทุกงานค่ะ