ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565

 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้น แอนด์ ดิเวลลอปเม้น จำกัด ได้จัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมือของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะในระดับสากล ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงเทคนิค กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศและมีเป้าหมายเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะในภูมิภาคอาเชียน เกิดการพัฒนาศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน