ต่างด้าวต้องยื่นขออนุญาตทำงาน ภายใน 15 วัน RSS

 


ต่างด้าวต้องยื่นขออนุญาตทำงาน ภายใน 15 วัน

โทรดทราบ ...

เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (PP/TP/CI/TD) และได้รับการประทับตรา (VISA) แล้ว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประทับตรา

มิฉะนั้นการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยจะสิ้นสุด ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง

สอบถามเพิ่มเติม 0 3425 0861-2 สายด้วน 1694