ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 6 อัตรา
บัญชีรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนว่างงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทดแทนอัตราว่าง
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนว่างงานที่ผ่านการทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การคัดเลือกบุคคลจากทะเบียนว่างงานเพื่อทดสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทดแทนอัตราว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การคัดเลือกบุคคลจากทะเบียนว่างงานเพื่อทดสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทดแทนอัตราว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจโรคCOVID-19 เพื่อการประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงาน มิติ 29 ธ.ค.63
ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 16
ขั้นตอนและประกาศมติครม. 29 ธ.ค. 2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ห้ามเครื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ