กองทุนเพื่่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

 

การจ่ายเงินเข้ากองทุนไปทำงานต่างประเทศ

ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีการเดินทาง ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่เดินทางไปทำงานโดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
2. เป็นผู้ที่เดินทางไปทำงานโดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน
3. เป็นผู้ที่เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างงานกับนายจ้างในต่างประเทศโดยตรง
4. เป็นผู้ที่เคยไปทำงานต่างประเทศข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดแล้วได้ทำสัญญาจ้างใหม่กับนายจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ และการคุ้มครองจากกองทุนสิ้นสุดแล้ว ต้องการเป็นสมาชิกกองทุนต่อไปอีก

เอกสารหลักฐานยื่นสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ

เมื่อคนหางานได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีการเดินทาง / กรณีข้างต้น สามารถยื่นหลักฐานขอเป็นสมาชิกกองทุนดังนี้

วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

เอกสารการยื่นสมัครสมาชิกกองทุน

กรณีการเดินทางโดยบริษัทจัดหางาน

- แบบคำขอส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
- สำเนาหนังสืออนุญาตให้จัดส่งไปทำงานในต่างประเทศ(แบบ จต.3)
- บัญชีรายชื่อคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (แบบ จง.11)
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

กรณีการเดินทางโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง

- แบบคำขอส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

กรณีการเดินทางโดยการเดินทางด้วยตนเอง

- แบบคำขอส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
- สำเนาสัญญาจ้างที่ได้รับการรับรอง
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

กรณีเดินทางอีกหลังสัญญาจ้างเดิมสิ้นสุด แล้วได้ทำสัญญาจ้างใหม่กับนายจ้างรายเดิมหรือรายใหม่

- แบบคำขอส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
- สำเนาสัญญาจ้างงานฉบับใหม่
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

อัตราค่าสมัครสมาชิกกองทุน

คนหางานที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุน จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนในวันสมัครเป็นสมาชิกในอัตราคนละ 300 - 500 บาท ซึ่งแตกต่างกันตามประเทศที่คนหางานจะเดินทางไปทำงาน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี อัตราคนละ 500 บาท
กลุ่มที่ 2 บรูไน การ์ตา คูเวต บาห์เรน โอมาน อิสราเอล ซาอุดิอารเบีย โมร็อคโค จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จิบูตี ตูนีเซีย ซูดาน โซมาลี แอลจีเรีย เลบานอน ลิเบีย สิงคโปร์ ซีเรีย เยเมน อียิปต์ อิรัก มอริเตเนีย อิหร่าน ฮ่องกง อัตราคนละ 400 บาท
กลุ่มที่ 3 ประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 อัตราคนละ 300 บาท

สถานที่รับสมัครสมาชิกกองทุนฯ

ส่วนกลาง

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ) ชั้น10 อาคารสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 3

โทร. 0-2245-6710-11, 0-2245-0674,0-2245-0994

ส่วนภูมิภาคสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3427-1434

ระยะเวลาในการคุ้มครองและการรักษาสิทธิ/สถานยื่นคำร้อง

1. ระยะเวลาการคุ้มครอง
การคุ้มครอง - ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้างงานและถ้ายังอยู่หรือยังทำงานอยู่ในต่างประเทศจะได้รับความคุ้มครองต่ออีก 5 ปี

2. ระยะเวลาการใช้สิทธิขอรับการสงเคราะห์จากกองทุน
สมาชิกต้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนโดยยื่นคำร้องขอรับเงินกองทุนตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ในกฎหมายภายใน 2 ปี นับแต่วันเกิดสิทธิ์ ทั้งนี้ให้ยื่นขอรับการสงเคราะห์ เมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว