จัดหางานจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 RSS

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริม
การมีงานทำ ออกพื้นที่ตรวจสอบการขอใช้สิทธิตาม ม.35 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
จำนวน 2 แห่ง คนพิการ 8 ราย ดังนี้

1.บริษัท ฟอร์ทอีเอ็มเอส จำกัด จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย

2.บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จำนวน 3 ราย