กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 3/2561 RSS

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,738 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้แนวโน้มสถานการณ์ตลาดแรงงาน การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จัดนิทรรศการอาชีพ ให้คำปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพและแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ และการสาธิตอาชีพอิสระพร้อมฝึกปฏิบัติจริง จำนวน 6 อาชีพ