การตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดี นายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย RSS

 

วันที่  23  กรกฎาคม  2561 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ จัดหางานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้
นายวรพจน์  โชติวิชัย นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบ  จับกุม  ดำเนินคดี  นายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดนครปฐม ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เข้าตรวจสอบในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.หจก.ดักษ์รัตนบุรี  2. บริษัท เบนนิสันบิสซิเนส จำกัด  3. บริษัท เบนนิสันคอร์ปอเรชั่น จำกัด พบลูกจ้างทั้งหมด 222 คน แยกเป็นแรงงานไทย จำนวน 102 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  จำนวน 114 คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน 6 คน ทั้งนี้ไม่พบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่อย่างใด