การจัดหางานในประเทศ RSS

 


จัดหางานในประเทศ

ให้บริการรับสมัครงาน และจัดหางานให้บุคคลทั่วไป

 • จัดหางานให้นักเรียน/นักศึกษา ที่ประสงค์จะทำงานระหว่างปิดภาคเรียน (Part Time)
 • จัดหางานให้คนพิการ ผู้สู่งอายุ ผู้พ้นโทษ เยาวชนในสถานพินิจ และผู้ประสบภัยต่างๆ
 • ให้บริการแก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการแรงงาน
 • จัดงานนัดพบแรงงาน
 • จัดหางานเคลื่อนที่ ตำบล ชุมชน หมู่บ้าน
 • บริการจัดหางานผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
 • แนะแนวอาชีพ/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัวไป
 • บริการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน และให้คำปรึกษาแนะนำขอกู้เงินจากกองทุนฯ
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

การบริการจัดหางานในประเทศ

ส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานได้มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน มีภารกิจดังนี้

 • ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน หาตำแหน่งงานว่าง
 • บริการจัดหางานเคลื่อนที่ โดยออกไปรับสมัครงานในชุมชนหมู่บ้าน ตำบล
 • จัดวันนัดพบแรงงาน
 • ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
 • จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ได้แก่ การจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้พ้นโทษ เยาวชนในสถานพินิจ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ประสบสาธารณภัย และทหารที่ปลดประจำการ
 • การประกันการว่างงาน
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

 • การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีความรู้ ความสามารถ และทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน มีภารกิจดังนี้

 • บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงโลกของอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานการทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถและความต้องการของตลาดแรงงาน
 • ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระหรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในระบบเกษตรกรรม ไม่สามารถทำงานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผู้ มีรายได้น้อย รวมถึงนักโทษที่ได้รับการปลดปล่อย
 • จัดนิทรรศการการส่งเสริมการมีงานทำ / อาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทำและอาชีพตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ