วิธีการขอใช้สิทธิตาม ม.35 RSS

 

วิธีการขอใช้สิทธิมาตรา 35


* ให้ยื่นขอใช้สิทธิที่กรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือเขตพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป เพื่อให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรวจสอบประเมินมูลค่าการใช้สิทธิตามมาตรา 35 แล้วแต่กรณี
* ทั้งสองฝ่ายต้องลงนามในสัญญาภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี แล้วส่งสัญญาให้จัดหางานตรวจสอบมูลค่าสัญญาและความถูกต้อง
* ต้องเริ่มกิจกรรมตามข้อสัญญาภายในปีที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย คือ เดือน 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
* การยื่นขอใช้สิทธิ มาตรา 35 แล้วยังไม่สามารถทำสัญญาได้ ภายใน 60 วัน ให้นายจ้างมายื่นขอใช้สิทธิใหม่
* ให้รายงานผลพร้อมแนบสัญญาไปที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามแบบที่กำหนด และส่งสำเนาสัญญาให้สำนักงานจัดหางานจัดหวัดด้วย