จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ RSS

 

  วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานส่วนกลางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม