ปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศด้วย RSS

 

 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายทรงศิลป์ ประสีระเก จัดหางานจังหวัดนครพนม ได้กล่าวปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศด้วยระบบเทคโนโลยี โดยได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และได้รับเกียรติจาก คุณมรกต ศรีสุข ประธานเขตสกลนครและผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม ร่วมเป็นประธานในการกล่าวปิดโครงการฯ โดยโครงการฯดังกล่าว มีผู้สมัครใจเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 383 คน แยกเป็น หลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน จำนวน 272 คน และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน จำนวน 111 คน โดยดำเนินการฝึกภาอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านทางวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference) โปรแกรม Zoom ทั้ง 2 หลักสูตร ดังนี้

   1. หลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน วันละ 3 ชั่วโมง เริ่มอบรมวันที่ 14 กันยายน – 13 ตุลาคม 2564 รวม 90 ชั่วโมง     

   2. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน วันละ 2 ชั่วโมง เริ่มอบรมวันที่ 14 กันยายน – 28 ตุลาคม 2564 รวม 90 ชั่วโมง

บัดนี้ “การอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน” ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้อบรมอยู่ในระบบฯ จำนวน 131 คน สำหรับผลการทดสอบและการมอบหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป