การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตัวชี้วัดฯ RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตัวชี้วัดและแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตัวชี้วัดและแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีบัญชี 2565 และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566