กรมการจัดหางานร่วมหารือกรมการกงสุลเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ RSS

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นางอิงอร ช่วยจวน ผู้ตรวจราชการกรม  ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2560 และแนวทางการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า ในประเทศฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2561 ณ ห้องทำงานชั้น 9 กรมการจัดหางาน ที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหากรณีแรงงานไทย จำนวน 35 คน ที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามหนังสือเชิญของบริษัทผู้รับซื้อ Kaskein Marja Oy แล้วหลบหนีไปทำงานกับผู้รับซื้อรายอื่น ซึ่งกรมการจัดหางานได้ดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์แรงงานไทยดังกล่าวแล้ว โดยในเบื้องต้นได้เจรจาให้บริษัทผู้รับซื้อชดใช้ค่าเสียหายที่ทำให้ผลไม้ป่าที่เก็บมาได้รับความเสียหายให้แก่แรงงานไทย จำนวน 5 คน สำหรับข้อเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทได้เปลี่ยนตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับของแรงงานไทย จำนวน 5 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประสานงานของบริษัทผู้รับซื้อฟินแลนด์ 

2. กรณีที่แรงงานไทยทั้ง 35 คน ได้รับการประทับตรา “KUMOTTU REVOKED” (ถูกยกเลิกวีซ่า) ในหนังสือเดินทาง จึงได้เดินทางไปร้องเรียนที่กรมการกงสุล เนื่องจากมีความกังวลว่าจะสามารถเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์ได้อีกหรือไม่ และขอความชัดเจนในการออกวีซ่า ซึ่งกรมการกงสุลจะได้มีการหารือร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

3. สำหรับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2561 กรมการจัดหางาน กรมการกงสุล และหน่วยงานของทางการฟินแลนด์ จะร่วมหารือเพื่อหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมต่อไป