กกจ. พิจารณาลงโทษทางทะเบียน บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมาย RSS

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2560  ที่ห้องทำงาน ชั้น 9 กรมการจัดหางาน นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องที่เสนอลงโทษทางทะเบียน หักหลักประกัน และดำเนินคดีอาญา ครั้งที่3/2560 โดยคณะทำงานฯ ได้พิจารณาบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยพิจารณาหักหลักประกัน ลงโทษทางทะเบียนและดำเนินคดีกับบริษัทฯ ซึ่งลักษณะความผิดคือ ปลอมแปลงเอกสารของนายจ้างมาดำเนินการยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวแทนนายจ้าง และออกใบรับเงินไม่เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนด สำหรับผลการพิจารณากรมการจัดหางานจะประกาศให้ทราบต่อไป