กกจ.พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน RSS

 

กกจ.พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 90 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561

นายสุชาติ กล่าวว่า การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านถือเป็นภารกิจสำคัญของกรมการจัดหางานที่ทำให้ผู้ที่ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ต้องการประกอบอาชีพเสริมในเวลาว่างหรือผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เสนอแนะปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อจะทำให้การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป