สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก บริการจัดหางานให้แก่ประชาชนที่ศูนย์จัดหางานสาขาองครักษ์ทุกวันพฤหัสบดี RSS

 

          ศูนย์จัดหางานสาขาองครักษ์ ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจัดหางาน การขึ้นทะเบียนว่างงาน รายงานตัวกรณีว่างงาน ลงทะเบียนสมัครงาน ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นการบริการจัดหางานให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบัน

          ผลการปฏิบัติงานที่ศูนย์จัดหางานสาขาองครักษ์ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มีประชาชนใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น  26  คน โดยแยกเป็นรายละเอียดดังนี้
         1. รายงานตัวกรณีว่างงาน จำนวน  9  คน         
         2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารตลาดแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง และอื่นๆ จำนวน  17  คน