ปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศด้วย
นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการสัมมนา พร้อมร่วมอภิปราย เรื่อง การจ้างงานในประเทศไทย : ผลกระทบของวิกฤตโควิด – 19 และการถอดบทเรียนเพื่อการฟื้นฟูที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ผ่านระบบ Video Conference
1
1
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปี 2564
วิทยากร
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมมอบจักรเย็บผ้า แก่นางพรรณี เผือกหอย เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพรับงานไปทำที่บ้าน

 1 2 >