กระทรวงแรงงาน ร่วมหารือสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว การขยายตลาดแรงงาน และปัญหาการจัดส่งแรงงานไทยไปตะวันออกกลาง
IOM ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน แก้ปัญหาการค้ามนุษย์และละเมิดสิทธิ์พร้อมขอบคุณกระทรวงแรงงานในการช่วยลดค่าใช้จ่ายแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางานประชุมร่วมกับผู้แทนจาก ILO มี MS.ANNA (Senior Program Manager in Asean) เป็นหัวหน้าคณะ