รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 3
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตัวชี้วัดและแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2565
นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี (หน่วยงานภายนอก) ครั้งที่ 1
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 1 2 3 >  Last ›