รมว.แรงงาน เร่งเดินเครื่องพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวแล้วเสร็จ ตามกำหนดเน้นบูรณาการการทำงาน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ทันเวลา
นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น 13 กรมการจัดหางาน
รมว.แรงงาน พอใจการบริหารจัดการศูนย์พิสูจน์สัญชาติจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำทุกขั้นตอนต้องสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และไม่มีนายหน้า