นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน
ควบคุมและตรวจสอบการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน การทำงานของคนต่างด้าว การรับคนต่างด้าวเข้าทำงานให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น