หนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สวีเดน)
   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง การดูแลและคุ้มครองลูกจ้างที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน ฤดูกาลปี 2022
   สัญญาจ้างแรงงานเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ ฤดูกาลปี 2022
   แบบคำขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน โครงการสินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ (แบบ ส.1)
   แบบคำขอส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (แบบ 1-3)
   แบบแจ้งการส่งลูกจ้าง ไปฝึกงานไม่เกิน 45 วัน (จง.46)
   คำขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน โครงการสินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ
   แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (แบบ จง.39 ข) ทำงานนอกชายฝั่งทะเลหรือทะเล
   แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry) (แบบ จง. 39 ก)
   แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (แบบ จง.39 ค) เก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาล
   แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (แบบ จง.39)
   แบบลงทะเบียน เพื่อแจ้งความประสงคไปทำงานต่างประเทศ (แบบ ศท.1)
   บันทึกคำให้การ กรณีแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง
   แบบคำร้องขอให้แก้ไข/ยกเลิกข้อมูล
   คู่มือการไปทำงานต่างประเทศ
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ โปรตุเกส
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สวีเดน
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ มาเลเซีย

 1 2 >