โค้งสุดท้าย..แรงงานต่างด้าว เร่งพิสูจน์สัญชาติและขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 มิ.ย. 61 นี้เท่านั้น !! RSS

 

จัดหางานเชียงใหม่เตือนแรงงานต่างด้าวเร่งพิสูจน์สัญชาติและขออนุญาตทำงานด่วน ภายใน 30 มิ.ย. 61 หากไม่รีบดำเนินการ รัฐบาลพร้อมระดมกวาดล้างผู้กระทำผิดทั้งตัวแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง 1 กรกฎาคม นี้

นางพรปวีณ์  วิชิต  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรงงานประมงทะเล/แปรรูปสัตว์น้ำ ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  กลุ่มที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู) ที่บัตรหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 และแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง(กลุ่มจับคู่) ซึ่งจะต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและจัดทำทะเบียนประวัติ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา(Visa) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  นั้น

ขณะนี้ ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ และยังไม่ได้ขออนุญาตทำงานและปรับปรุงทะเบียนประวัติเพื่อจัดทำ  บัตรประจำตัว(บัตรสีชมพู) อยู่อีกจำนวนหนึ่ง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งแรงงานต่างด้าวลูกจ้างของตน ให้รีบดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61 เป็นต้นไป รัฐบาลจะเริ่มดำเนินการกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายครั้งใหญ่ หากตรวจพบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือมีใบอนุญาตทำงานแต่ทำงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษปรับ 5,00050,000 บาท หลังจากชำระค่าปรับแล้ว  จะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรทันทีและห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี  ทางด้านนายจ้าง  ที่จ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษปรับ 10,000100,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หากพบกระทำผิดซ้ำ ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี หากแรงงานต่างด้าวประสงค์จะทำงานในประเทศไทย จะต้องเข้ามาในรูปแบบการนำเข้า ตามระบบ MOU เท่านั้น

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) ถนนคันคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2911-4 ในวันและเวลาราชการ หรือ Line ID : @doecmi