ประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติ RSS

 

- ศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาว ณ ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่ กทม. ปิดดำเนินการถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561

- ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา ทั้ง 3 แห่ง (กทม. ปทุมธานี และระยอง)  ปิดดำเนินการถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

- ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมาเคลื่อนที่ ทั้ง 2 แห่ง (กระทรวงแรงงานและตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร)  ปิดดำเนินการถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561