รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 1 เพศหญิง รับสมัครวันที่ 14-16 มกราคม 2562 RSS

 

                                                          

นางณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยผ่านองค์กร IM ปี 2562 ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นเพศหญิงอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช , ปวส ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  • พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
  • ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกา ย ไม่มีความประพฤติเสียหาย
  • ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” มาก่อน หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
  • ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ
  • ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่น
  • ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยการแจ้งการไปทำงานด้วยตนเอง
  • ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
  • สายตาปกติ และตาไม่บอดสี
  • สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดในช่วยระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่าง       การฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร

  • ใบสมัครสอบคัดเลือก
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน / หลักฐานการศึกษา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ (ไม่สั้น ไม่ยาว ไม่เอียง และไม่บอดสี)
  • ประวัติส่วนตัว 
  • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
  • ไม่มีค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัคร / การสอบ

  • สมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
  • กำหนดสอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  และสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์  ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันที่ 30 กันยายน 2561 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมสถานที่สอบในวันที่ 24 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas         

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 0 3650 7203 ในวันและเวลาราชการ หรือเจ้าหน้าที่โครงการ IM โทรศัพท์ 0 2295 6716 ในวันและเวลาราชการ