ประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) RSS