ขอความร่วมมือนายจ้างงดรับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด RSS