จัดหางานสุพรรณแจ้งขยายเวลาดำเนินการของแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63 RSS

 


จัดหางานสุพรรณแจ้งขยายเวลาดำเนินการของแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63 

 พ.อ.อ. สุพจน์  สมพงษ์   จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ให้ขยายเวลาดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน จากเดิม 16 มิถุนายน 2564 เป็น 13 กันยายน 2564 การจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร.38/1) และบัตรสีชมพูให้ดำเนินการได้ถึง 31 มีนาคม 2565  ส่วนขั้นตอนอื่นๆ ให้ดำเนินการตามเดิม ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวดังกล่าวดำเนินการเพื่อการอยู่อย่างถูกต้อง        ตามกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ดังนี้

1. กรณีที่ดำเนินการจนถึงขั้นตอนขออนุญาตทำงาน และนายทะเบียนอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านรอว่ากระทรวงมหาดไทยจะประกาศให้ไปดำเนินการทำบัตรสีชมพูได้เมื่อใด (มีเวลา ถึง 31 มีนาคม 2565) แรงงานต่างด้าวอยู่และทำงานได้โดยถูกกฎหมายถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนที่ได้บัตรสีชมพูแล้วไม่ต้องดำเนินการใดๆ ถือว่าเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว

2. กรณี ตรวจ covid-19 ตรวจสอบสุขภาพ และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลต่างด้าวเรียบร้อยแล้ว  ยังไม่ได้ยื่น    ขออนุญาตทำงาน ขอให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน (2 ปี) ผ่านเค้าเตอร์เซอร์วิส จำนวน 1,900 บาท แล้วยื่นขออนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ (e-workpermit.doe.go.th) เมื่อนายทะเบียนอนุญาตแล้วจะอยู่และทำงานได้ถึง13 กุมภาพันธ์ 2566 หากยังไม่ได้ยื่นจะอยู่ได้ถึง 13 กันยายน 2564 ตามที่ ครม.ผ่อนผัน 

3. กรณีที่แรงงานต่างด้าวยังไม่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ซึ่งหมดเขต    

ไปเมื่อ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา แรงงานต่างด้าวที่อยู่กับท่านจึงเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่    

ตรวจพบจะมีความผิดทั้งนายจ้าง และลูกจ้างคนต่างด้าว 

จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่จัดเก็บอัตลักษณ์แล้วยังไม่ได้ตรวจ covid-19/ ตรวจสอบสุขภาพ ให้รีบดำเนินการได้เลย จากนั้นให้ดำเนินการตามข้อ 2 ไม่เกินวันที่ 13 กันยายน 2564 และขอให้ทยอยดำเนินการอย่ารอจนวันสุดท้าย เผื่อเวลาไว้แก้ไขหากพบข้อผิดพลาด สำหรับท่านที่มีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์ตามข้อ 3  ให้รอติดตามข่าวว่าจะมี มติ ครม.ผ่อนผันให้แรงงานกลุ่มนี้ได้อยู่ต่อหรือไม่          

 ถ้ามีก็รีบดำเนินการตามกำหนด  ถ้าไม่มีก็ควรส่งแรงานต่างด้าวกลับบ้าน เพราะการใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อการจ้างคนต่างด้าว 1 คน และการให้ที่พักอาศัย     ซ่อนเร้นฯ คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

  สำหรับนายจ้างที่จะเคลื่อนย้าย แรงงานต่างด้าวเข้า – ออก จังหวัดสุพรรณบุรี (แรงงานต่างด้าวทุกกลุ่ม)     

ให้ยื่นเรื่องขออนุญาตที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีก่อน เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดแล้ว จึงสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้า – ออก จังหวัดสุพรรณบุรีได้ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีโทษทั้งจำคุก และปรับ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงาน     จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5388 ต่อ 104