ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน RSS

 

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน และวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

*หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบทุกรายต้องนำส่งแบบคัดกรองผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือรับรองบุคคลว่ามิได้เดินทางไป หรือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด 10 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด หากผู้สมัครไม่นำเอกสารดังกล่าวมายื่นจะไม่สามารถเข้ารับการทดสอบได้