ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
บริษัท ไมด้าแอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ 1 อัตรา ตัวแทนขาย 5 อัตรา
รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
สำนักงานพัฒนาสงคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษรุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จนวน 1 อัตรา
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร *พิมพ์เอกสาร หน้า-หลัง แผ่นเดียวกัน
ใบสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ
เอกสารที่จะต้องนำมายื่นเพิ่มเติมคือ หนังสือรับรองบุคคล เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อโคโรนา-2019 (COVID-19)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ใบสมัครงานพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานปศุสัตว์ รับสัมครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 3 อัตรา
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ (สมัคร 6 - 12 ก.ค. 2564)
รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ตำแหน่งงานประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 อัตรา (ดาวน์โหลดใบสมัครตามแนบท้าย)
 < 1 2 3 4 >