รายการ
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อการเลื่อน ย้าย โอน แต่งตั้ง และบรรจุกลับ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19
การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
ขอแจ้งเวียนประกาศและหนังสือกรมการจัดหางาน
แนวทางการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID-19)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 2 (27-28 ก.พ.63)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
ประกาศสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สระบุรี จำกัด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
การประชาสัมพันธ์ และรับสมัครแรงงานชนกลุ่มน้อย เพื่อไปทำงานแรงงานประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 10 ตำแหน่ง รวม 25 อัตรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชากร ระดับชำนาญการพิเศษ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการรับสมัคร ได้ที่เมนูดาวน์โหลด/สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่/เอกสารอื่นๆ)
ประกาศ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
 1 2 3 >  Last ›