รายการ
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 New
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 6 New
คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา New
คณะทันตแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา New
โรงพยาบาลลี้ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 7-23 พ.ย. 61 New
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 6 New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในใต้หวันกับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corporation New
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง New
ประชาสัมพันธ์ เรือ่งการลักลอบเข้าทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน New
คำสั่งกรมกาารจัดหางาน เรื่อง เลื่อนข้าราชการ และเรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ New
คำสั่งกรมการจัดหางาน เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมการจัดหางาน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
หนังสือเผยแพร่งบทดลอง ตุลาคม 2561
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในใต้หวันกับนายจ้างบริษัท DE LICACY INDUSTRIAL CO.,LTD.
ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนประเทศไทย
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท EVEREST TEXTILE CO,LTD.
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
การขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา
 1 2 3 >