ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำพันจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ และพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓
ส่งสำเนาคำสั่งกรมการจัดหางานที่ ๓๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โฟร์ พี อัลลายแอนซ์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แอสทรอน ซีล จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ซีเอฟบี คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด]
รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 2/2564
ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๐๘/๒๕๖๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการ คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่๓๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการ คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่๓๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สังกัดเดิม
แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน (ส่วนกลาง) ที่จำเป็นต้องแยกต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งได้
มาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ และแนวการปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (เฉพาะราย)
คำสั่งกรมการจัดหางาน เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แคพสโตน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.อีพีเอส คอนซัลแตนท์ส จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.ธนวันต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]
ประกาศ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย เดือน ก.ค.63
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อการเลื่อน ย้าย โอน แต่งตั้ง และบรรจุกลับ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 1 2 3 >