ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2 - อ65 /000108 ช่างเทคนิคการผลิต (ชายหญิง 15 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2 - อ65 /000107 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ( 24 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000106 พนักงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ( 20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2 - อ65 /000105 กรรมกร ( ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000103 พนักงานนวด ( ชาย 23 คน) (ประเทศคูเวต)
จต.2 - อ65 /000102 พนักงานฝ่ายผลิต (20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำพันจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ และพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓
ส่งสำเนาคำสั่งกรมการจัดหางานที่ ๓๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โฟร์ พี อัลลายแอนซ์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แอสทรอน ซีล จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ซีเอฟบี คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด]
รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 2/2564
ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๐๘/๒๕๖๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการ คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่๓๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการ คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่๓๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สังกัดเดิม
แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน (ส่วนกลาง) ที่จำเป็นต้องแยกต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งได้
มาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ และแนวการปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ