การไปทำงานต่างประเทศ RSS

 

การไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มี 5 วิธี

1. บริษัทจัดหางานจัดส่งไป
2. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน
3. ผู้ที่จะไปทำงานติดต่อหางานเอง (ต้องแจ้งการเดินก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน)
4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน
5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน


1. บริษัทจัดหางานจัดส่งไป

-บริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนก็อาจทำผิดกฏหมายได้อย่าเชื่อใจง่าย ๆ บริษัทจัดหางานที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

- ต้องแสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัด ณ สำนักงานที่ได้รับอนุญาต
- ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่ทำงานให้บริษัทไม่ใช้สายหรือเป็นนายหน้าเถื่อน
- เรียกเก็บค่าหัวตามกฎหมายและออกใบเสร็จรับเงินให้คนหางานไว้เป็นหลักฐาน
- เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง ถ้าไม่ส่งไปทำงานตามกำหนด ต้องคืนเงินให้ทันที
- ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ณ สถานพยาบาลตามที่กรมการจัดหางานประกาศรายชื่อไว้
- ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถานทดสอบฝีมือตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต
- ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานก่อนเดินทาง
- ต้องพาคนหางานเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน


2. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน

เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการใด นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

สถานที่รับสมัคร


- ต่างจังหวัด สมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศ
- กรุงเทพฯ สมัครที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ IOM และประเทศอื่นๆ กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-245-1034 สำนักจัดหางานกรุงเทพทุกพื้นที่

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร


- รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
- เนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

ขั้นตอนการจัดส่ง
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัว ณ สถานที่ที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบพร้อมเอกสาร ดังนี้

- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 โหล
- หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 7 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 7 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 7 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานทางการทหาร 7 ฉบับ
- ใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ (กรณีช่าง)
- ใบรับรองผ่านการตรวจโรค (ตามสถานพยาบาลที่กำหนด)
2. ไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่กองกำกับการตำรวจสันติบาล
3. ชำระเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบิน ค่าวีซ่า ค่าบัตรสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักชั่วคราวเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง
4. เข้ารับการอบรมก่อนเดินทาง
5. ทำบัตรสมาชิกกองทุนฯ
6. เจ้าหน้าที่ส่งคนงานที่สนามบิน และเมื่อถึงประเทศที่คนงานไปทำงานจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานในต่างประเทศมารับที่สนามบิน

ข้อแนะนำ
คนหางานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ควรเตรียมหนังสือเดินทางไว้ล่วงหน้า เนื่องจากนายจ้างจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีหนังสือเดินทางก่อน


3. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน

กรณีนี้นายจ้างอาจมีบริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศหรืออาจประมูลงานได้ จึงส่งคนงานที่อยู่ในประเทศไทยไปทำงานคนงาน ดังกล่าวยังมีฐานะเป็นลูกจ้าง ของนายจ้างในประเทศไทยจึงได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงเต็มจำนวน


4 . นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน

ลักษณะนี้นายจ้างต้องขออนุญาตพาลูกจ้างในโครงการส่งไปฝึกงานต่างประเทศหรือบริษัทแม่หรือเครือข่ายเป็นการเรียนรู้พัฒนา ฝีมือลูกจ้างให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

5. คนงานแจ้งไปทำงานด้วยตนเอง

กรณีนี้คนงานที่ติดต่อหางานต่างประเทศหรือจากคำแนะนำของญาติพี่น้อง เพื่อนหรือคนงานที่ทำงานครบตามสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาจ้าง เมื่อเดินทางกลับมาพักผ่อนในประเทศไทย และจะเดินทางกลับไปทำงานอีกต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน

เอกสารและของใช้ที่ควรนำติดตัวไป
- หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ให้ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ประวัติตลอดจนหน้าที่มีวีซ่าเก็บแยกต่างหากจากพาสปอร์ตกรณีหายจะใช้เป็นหลักฐานได้
- บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบขับขี่ (ถ้ามี)

- หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร สด.9

- รูปถ่ายขาว-ดำ ขนาดต่างๆ
- สัญญาจัดหางานและสัญญาจ้างแรงงานพร้อมสำเนา - บัตรสมาชิกกองทุน
- หลักฐานเหล่านี้ควรถ่ายเอกสารให้ครอบครัวเก็บรักษาไว้ 1 ชุด

การลงทะเบียน
การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศเป็นมาตรการที่ใช้คุ้มครองคนหางานเพื่อลดปัญหาการถูกหลอกลวงโดยสาย หรือนายหน้าจัดหางาน ตลอดจนลดค่าใช้ของคนหางานในการสมัครงาน และการติดตามว่าจะได้เดินเมื่อใด

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
- มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
- มีฝีมือในตำแหน่งที่จะลงทะเบียน

- มีความพร้อมที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
- อายุระหว่าง 20-40 ปี

ทำอย่างไรจึงไม่ถูกหลอก
- สมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยขอดูจากใบอนุญาตจัดหางาน
- สอบถามเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานว่าบริษัทจัดหางานมีจริงหรือไม่
- อย่าจ่ายเงินค่าหัว จนกว่าจะทราบกำหนดการเดินทาง
- ไม่ควรจ่ายเงินค่าบริการ (ค่าหัว) เป็นเงินสด ให้จ่ายผ่านธนาคาร โดยขอคำแนะนำจากธนาคาร
- เมื่อจ่ายเงินแล้ว ให้ขอใบเสร็จรับเงินจากบริษัทไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
- หลังจ่ายเงินแล้ว หนึ่งเดือนยังไม่ได้เดินทาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานทันที

การลงทะเบียนเพื่อไปทำงานต่างประเทศวิธีการลงทะเบียน
ไปพบเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ทะเบียนฯสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 ที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่หรือฝ่ายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน พร้อมหลักฐานดังนี้
- บัดรประจำตัวประชาชน
- หลักฐานการศึกษา
- ใบรับรองทดสอบฝีมือ

กรอกแบบลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว และไม่ว่าจะลงทะเบียนที่ไหน รายชื่อของท่านจะอยู่ในศูนย์ทะเบียนคนหางานฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ลงทะเบียนแล้วขอให้ท่านส่งไปรษณียบัตรถึงศูนย์ทะเบียนฯ เพื่อยืนยันความประสงค์จะไปทำงานทุกวันที่ 25 ของเดือน

ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ
ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต 1,000 บาท หากประสงค์จะรับหนังสือเดินทาง ทางไปรษณีย์จะเสียค่าจัดส่งเพิ่มอีก เป็นเงิน 35 บาท (รวมเป็น 1,035 บาท) ติดต่อทำที่กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ ปัจจุบันมีสถานที่ที่จะไปทำพาสปอร์ตได้ 4 แห่ง คือ

1. กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร : 981-7170-99, 981-7200-19.
2. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 4 โทรศัพท์ 531-1841
3. ศูนย์การค้าอิมพีเรียลบางนา ชั้น 5 โทรศัพท์ 744-0893
4. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 8 โทรศัพท์ 884-8820-28

- ค่าตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศไม่เกิน 1,500 บาท แต่ต้องไปตรวจในโรงพยาบาลที่กรมการจัดงานประกาศรายชื่อไว้
- ค่าทดสอบฝีมือครั้งละไม่เกิน 500 บาท หากค่าทดสอบฝีมือมีค่าใช้จ่ายสูงเกิน 500 บาท ให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือ เรียกเก็บได้ตามอัตราที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท
- ค่าบริการและค่าใช้จ่าย (ค่าหัว) ไปทำงานไต้หวันเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายไม่เกิน 56,000 บาท
- ไปทำงานประเทศอื่นๆ เสียค่าบริการเท่ากับค่าจ้าง ที่ท่านได้รับไม่เกิน 1 เดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดส่งไม่เกิน 15,000 บาท
- ถ้าท่านไปทำงาน สิงคโปร์ เงินเดือน 8,000 บาท บริษัทจัดหางานจะเก็บได้ไม่เกิน 8,000 + 15,000 = 23,000 บาท