กกจ.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว RSS

 

กกจ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว อาคารเล้าเป้งง้วน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2561 (เพิ่มเติม) โครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของกรมการปกครอง (ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร)  และ การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562