การรับสมัครและสัมภาษณ์งาน โครงการ 3 ม. RSS

 

วันที่ 8 กันยายน 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการ 3 ม. (มีงานมีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมกำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการรับสมัครและสัมภาษณ์งานนักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ มีบริษัทที่เข้าร่วมสัมภาษณ์ จำนวน 4 บริษัท ดังนี้ 

1.บริษัทในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป 

2.บริษัทในเครือ ไมเนอร์ ฟุ๊ด กรุ๊ป  

3.บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์  ออฟ เอเชีย จำกัด (KFC) 

4.บริษัท ซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด