สจก.8 จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ นร. นศ. RSS

 

       วันที่ 1 พ.ย. 2561 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ “การทำของที่ระลึกและการร้อยลูกปัดแฟนซี” ณ โรงเรียนวัดสังเวช  เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจโลกของอาชีพ ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คน