โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ ดำเนินการ "โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มสตรีบ้านดอนแต้ว ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โดยส่งเสริมอาชีพ "การทำพรมเช็ดเท้าลายข้าวหลามตัด และลายแฟนซี" มีการบรรยายให้ความรู้ “ภารกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา” สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำพรมเช็ดเท้า 2 ลาย ในวันแรก 9 ส.ค. 65 เป็นลายข้ามหลามตัด สำหรับวันที่สอง 10 ส.ค. 65 เป็นลายแฟนซี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน คน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 6 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน หลังจากสาธิตและฝึกปฏิบัติครบทั้ง 2 วัน สำนักงานจัดหางานฯ ได้มอบวัสดุ/อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพรวมมูลค่า 8,000 บาท ให้กลุ่มสตรีบ้านดอนแต้ว เพื่อนำไปต่อยอดในด้านการประกอบอาชีพ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มฯได้อีกช่องทางหนึ่ง