การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน (นายขัตติยะ แพนเดช)

 

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายขัตติยะ แพนเดช ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในการนี้ นายเที่ยง ดอกกระโทก จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ...ซึ่งผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้ให้คำแนะนำและรับฟังปัญหา/อุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา