ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน

 

วันนี้(4 ม.ค.66) เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจที่หน่วยงานได้รับมอบหมายจากกระทรวงและกรมตามตัวชี้วัด พร้อมกับรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของจังหวัดในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการด้านแรงงาน ซึ่งมีความสำคัญส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัด โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกำลังแรงงานของระดับจังหวัด และประเทศให้มีงานทำ มีรายได้ มีอาชีพ ยกระดับฝีมือแรงงานคุ้มครองและสร้างหลักประกันสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน

ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา