กิจกรรมคุ้มครองคนหางานและเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางานต่างประเทศ

 

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายเที่ยง ดอกกระโทก จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศ จัดประชุมชี้แจงโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ กิจกรรมคุ้มครองคนหางานและเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้สนใจและเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนและวิธีการเดินทางไปต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. การได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างการทำงานอยู่ในต่างประเทศ ความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานในต่างประเทศ

3. รู้เท่าทันกลลวงของสาย/นายหน้าจัดหางาน เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ

4. การป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

การประชุมชี้แจง/การดำเนินงานประสบความสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี