นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องแจ้งเข้า-ออกจากงาน ภายในเวลาที่กำหนด ฝ่าฝืนปรับ 20,000 บาท RSS

 

นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องแจ้งเข้า-ออกจากงาน ภายในเวลาที่กำหนด ฝ่าฝืนปรับ 20,000 บาท