นายจ้างแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา รีบยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายใน 31 มีนาคม 2563 RSS

 

นายจ้างแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา รีบยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายใน 31 มีนาคม 2563