การต่ออายุแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาตาม MOU วาระการจ้างงานครบ 4 ปี (1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65) RSS