ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาโครงการ 1.โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุฯ 2.โครงการศูนย์ตรีเทพฯ RSS