สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด  ค้นหา

   สรุปรายงานผลการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ตุลาคม 2565
   สรุปรายงานผลการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) พฤศจิกายน 2565
   สรุปรายงานผลการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ธันวาคม 2565
   สรุปรายงานผลการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) มกราคม 2566
   สรุปรายงานผลการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กุมภาพันธ์ 2566
   สรุปรายงานผลการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) มีนาคม 2566
   สรุปรายงานผลการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) เมษายน 2566
   ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามการศึกษา ไตรมาส 4/2565
   ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 4/2565
   ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามช่วงอายุ ไตรมาส 4/2565
   ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง และการบรรจุงานจังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 4/2565
   ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามการศึกษา ไตรมาส 3/2565
   ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 3/2565
   ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามช่วงอายุ ไตรมาส 3/2565
   ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง และการบรรจุงานจังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 3/2565