ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 4/2563

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 น. กรมการจัดหางาน โดยนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้ นายอรเทพ  อินทรสกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย  ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยโปรแกรม Zoom ณ  ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 8 กรมการจัดหางาน โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เป็นประธาน การประชุมฯ ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง