อธิบดีกรมการจัดหางานร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563  เวลา 9.30 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ศ . นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5  โดยมีหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน 

โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้  1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภท กุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งหุ่ม  2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564